PRODUKUJ WŁASNY PRĄD
KONTAKT
PARTNERZY
WSPÓŁPRACA
POLECANE LINKI
CERTYFIKATY ENERGETYCZNE

 

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej

Zgodnie z Dyrektywą nr 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r.w sprawie charakterystyki energetycznej budynków "charakterystyka energetyczna budynku": to wartość energii zużywanej rzeczywiście lub szacowanej do spełnienia różnych potrzeb związanych ze znormalizowanym użytkowaniem budynku, która może obejmować m.in. ogrzewanie, ciepłą wodę, chłodzenie, wentylację i oświetlenie. Wartość ta może być odzwierciedlona w jednym lub większej ilości wskaźników numerycznych, które zostały obliczone z uwzględnieniem izolacji, charakterystyki technicznej i instalacyjnej, projektu i usytuowania w relacji do aspektów klimatycznych, wystawienia na słońce i wpływu konstrukcji sąsiadujących, wytwarzania energii własnej i innych czynników, włącznie z klimatem wewnętrznym, mających wpływ na zapotrzebowanie na energię.

Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla:   
  
               - każdego budynku oddawanego do użytkowania 
               - budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi,
               - a także w przypadku gdy, w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego   charakterystyka energetyczna.

 

Przepisów w sprawie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie stosuje się do budynków:

 1. podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 2. używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 3. przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 4. niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
 5. przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2*rok);
 6. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 7. wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

  

 

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej

Zgodnie z artykułem 5 ust 8 Prawa budowlanego Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 3. nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Zgodnie z artykułem 5 ust. 11 Prawa budowlanego uprawnienia mają osoby, które skończyły studia podyplomowe. Zgodnie z tym artykułem: za równorzędne z odbyciem szkolenia z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ustępie 8 pkt 4 uznaje się ukończenie, nie mnie niż rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynku.

REGULACJE PRAWNE
1. Dyrektywa Unijna
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
2.  Prawo budowlane
www.mi.gov.pl/files/0/1786506/D20061118Lj.pdf
3. Rozporzadzenie w sprawie metodologii sporzadzania swiadectw charakterystyki energetycznej
www.mi.gov.pl/files/0/1789596/Metodologia.pdf
4. Pozostałe akty prawne
www.mi.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1786506-p_1.htm
Nr uprawnień osoby sporządzającej swiadectwa 664/CE - WSEiZ
Nr wpisu w Ministerstwie Infrastruktury -  5508